ТӨВ АЙМГИЙН БАЯН СУМЫН ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД 2015 ОНЫ 3-Р УЛИРАЛД

                ИРГЭДЭЭС ИРСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2015.10.02                                                                                                                             Мааньт

Байгууллагын нэр Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/ Тоо Хувь
   6 Баян Гомдол          – 0.00
Хүсэлт        598 99.82
Санал              1 0,28

 

МЭДЭЭ НЭГТГЭСЭН: АРХИВ, БИЧИГ ХЭРГИЙН ЭРХЛЭГЧ У.НАРМАНДАХ